2013, മേയ് 5, ഞായറാഴ്‌ച

ഡയറി

നീലക്കവറുള്ള,
വെള്ളയിൽ കറുപ്പു
വരകളേന്തിയ
കടലാസുകളോടുകൂടിയ
എന്റെ ഡയറിയിൽ,
ഹൃദയച്ചുകപ്പിന്റെ
അക്ഷരങ്ങൾ
ഇന്നു ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടു
നിനക്കു മാത്രം വേണ്ടി......