2013, ഒക്‌ടോബർ 31, വ്യാഴാഴ്‌ച

അഭയാർത്ഥി


അച്ഛനാണ്‌ ബിംബം
അമ്മ  പ്രതിബിംബം
ഞാൻ.....
ബിംബപ്രതിബിംബങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട
വെറുമൊരഭയാർത്ഥി !