2013, നവംബർ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വേദനകൾ
വേദനകളെ പാരസെറ്റമോളിൽ
ഒതുക്കാമെന്ന അവന്റെ
അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തെ
കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട്‌
അവൾ 
തന്റെ വേദനകളെ
ഉറക്കഗുളികകളിലർപ്പിച്ചു,
എന്നേക്കുമായി.........