2013, ഡിസംബർ 17, ചൊവ്വാഴ്ച

ചിത്രം
സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ 
കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്ന

അമ്മയുടെ ചിത്രം
മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്‌
ഞാൻ അമ്മമാരെ വെറുക്കുന്നത്‌..
മകളെ വിലപേശി വിറ്റ അച്ഛൻ 
കഥയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്‌
പുരുഷന്മാർക്കുനേരെ ഞാൻ
മുഖം തിരിക്കുന്നത്‌.
ബലാത്സംഗവീരനായ
ഭർത്താവിനു മുന്നിലാണ്‌
ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാകുന്നത്‌
എന്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാലാണ്‌
ഞാൻ കൊലപാതകിയായത്‌.