2014, ജനുവരി 15, ബുധനാഴ്‌ച

ഓർമ്മയ്ക്ക്‌





ഒരു മന്ദഹാസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌
എന്റെ മൌനം,
സ്നേഹസന്ദേശത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌
ഒരു കണ്ണുനീർക്കണം,
ഒരു തലോടലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌
ഈ ജീവിതം,
നിന്റെ മറവിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്‌
ഈ മരണം..........

2014, ജനുവരി 8, ബുധനാഴ്‌ച

വീട്‌



വിരലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവന്‌
വീടിന്റെ താക്കോൽ,
അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്‌
പൂമുഖത്തിണ്ണയിൽ അഭയം,
അമ്മയെ കൊന്നവന്‌
അച്ഛന്റെ  സ്നേഹവാത്സല്യം,
ഭാര്യയെ വിറ്റവന്‌
വീടിന്റെ അവകാശം,
വീടിനെ സ്നേഹിച്ചവന്‌
പട്ടടയിലെ ചിതയുടെ
എരിയുന്ന വേദന. !