2012, ഡിസംബർ 22, ശനിയാഴ്‌ച

മണ്ണ്‌ആറടി മണ്ണിലുറങ്ങാൻ
ഞാൻ മോഹിച്ചപ്പോൾ,
കാലടിയിലെ മണ്ണ്‌
കവർന്നെടുത്തവരെന്നെ
പരിഹസിച്ചു

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: