2014, ജൂൺ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

മഴയോർമ്മമനസ്സിന്റെ മച്ചകത്തിൽ
ഓർമ്മയുടെ ചോർച്ച !
ഇടവമാസത്തിലെ പാതിക്ക്‌
അമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ നനവ്‌
കർക്കടകത്തിലെ മുഴുപ്പിന്‌
അച്ഛന്റെ നെഞ്ചിലെ മിടിപ്പ്‌
അമ്മയുടെ കണ്ണീരും,
അച്ഛന്റെ മിടിപ്പും
കാലം മാറിപ്പെയ്യുന്ന
ഈ മഴയ്ക്കുള്ള എന്റെ 
ഓർമ്മസംഗീതം !

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: