2015, ഏപ്രിൽ 27, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആത്മഹത്യ

എന്റെ അസ്വസ്ഥതയുടെ
കരിങ്കൽ ഭിത്തിയിൽ
തലതല്ലിയാണ്‌
അവന്റെ പ്രണയം
ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്‌.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ: